Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ  e-bidding
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)  แบบตอกเสาเข็ม  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า  ตำบลเสาเล้า  อำเภอหนองกุงศรั  จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 สำนักงานปลัดองค์การบริหา... (26 พ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรร... (26 พ.ย. 2561)  
กำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า ตำบลเสาเล้... (26 พ.ย. 2561)  
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป/เรื่องจัดซื้อจัดจ... (26 พ.ย. 2561)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 พ.ย. 2561)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2561 (26 พ.ย. 2561)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่... (26 พ.ย. 2561)
ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประ... (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ประ... (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการ e-bidding จ้างก่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) (03 ก.พ. 2557)
ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬ... (03 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (28 มิ.ย. 2556)
ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬ... (01 พ.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้... (30 เม.ย. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองโนทอง หมู่ที่ 2 (สายบ้านหนองโนทอง ม... (26 มี.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองโนทอง หมู่ที่ 2 (สายบ้านหนองโนทอง ม... (26 มี.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเล้า (14 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,2,11 ตำบลเสาเล้า (14 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสว่าง หมูที่ 9 (20 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนมีกิจ หมู่ที่ 10 (20 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนาโก หมู่ที่ 11 (20 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 (20 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5 (20 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโนทอง หมู่ที่ 2 (20 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,5,9,11,12,14 ตำบลเสาเล้า (เพิ่มเติม) (09 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,5,9,11,12,14 ตำบลเสาเล้า (09 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ e-bidding โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็องค์ก... (30 พ.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ ตำบลเสา... (08 ธ.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลเสาเล้า อำเภอหน... (08 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.3 บ้านหนองไ... (18 ม.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้... (23 พ.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเสาเล้า จำนวน 14 หมู่บ้าน 14 โ... (31 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้... (31 ส.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220
โทรศัพท์ : 0-43801-055  โทรสาร : 0-43801-055  อีเมล์ : admin@saolao.go.th


www.saolao.go.th